Startpagina
Onze scholen
Structuur
Beleidsdomeinen
Omzendbrieven
Updates
Contact
Agenda


Beleidsdomeinen >Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk

Informele procedure:
Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer, een lid van de hiërarchische lijn, de werkgever of een derde, kan hij/zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school (indien er één is aangeduid) of tot de vertrouwenspersoon van de scholengroep.

De taak van de vertrouwenspersoon bestaat erin op informele wijze raad en opvang aan personen te bieden en eventueel een informele bemiddeling op te starten tussen de verschillende partijen;

De vertrouwenspersoon van de scholengroep is mevr. Patricia (Pat) du Bois. Zij kan rechtstreeks bereikt worden
via e-mail: pat.odette.dubois@gmail.com
via telefoon: 050 34 61 57 of 0472 81 97 60

Indien de werknemer dit wenst, kan hij/zij na contact met de vertrouwenspersoon van de scholengroep contact opnemen met de preventieadviseur-psychosociale aspecten van Arista: tel: 02/533.74.44 (van maandag tot vrijdag van 10u.00 tot 12u.00 en van 14u.00 tot 16u.00); e-mail: psy@arista.be.
De preventieadviseur-psychosociale aspecten kan op informele wijze tussenkomen of een formele klacht behandelen.

Formele procedure:
De werknemer kan een met redenen omklede klacht indienen bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur-psychosociale aspecten:

  1. indien de werknemer niet wenst dat er op informele wijze wordt gezocht naar een oplossing;
  2. indien hij/zij aan de informele procedure een einde wenst te stellen;
  3. indien de informele procedure niet leidt tot een oplossing;
  4. indien de feiten na de afronding van de informele procedure blijven bestaan.

De werknemer kan echter enkel een formele klacht indienen als hij/zij voorafgaand aan de indiening van de klacht een persoonlijk onderhoud heeft gehad met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur-psychosociale aspecten. De werknemer verkrijgt tijdens dat onderhoud inlichtingen over de elementen die de klacht moet bevatten om geldig te zijn, over het verloop van de procedure als gevolg van deze klacht, over de gevolgen en risico’s verbonden aan het neerleggen van een klacht, over de bescherming tegen ontslag, … Dit onderhoud moet plaatsvinden binnen een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik dat de werknemer de wil heeft geuit om een met reden omklede klacht in te dienen.

De klacht wordt onderzocht door de preventieadviseur-psychosociale aspecten.

Zowel de werknemer als de aangeklaagde kunnen zich tijdens de informele of formele procedure laten bijstaan door een persoon naar keuze

 

 


Scholengroep Brugge-Oostkust, Rijselstraat 3B, 8200 Sint-Michiels
Algemene nummers: TEL 050 63 17 61 - FAX 050 63 17 68
Financiële cel: TEL 050 63 17 64 - FAX 050 63 17 69
E-mail: - Webmaster: