Startpagina
Onze scholen
Structuur
Beleidsdomeinen
Omzendbrieven
Updates
Contact
Agenda


Beleidsdomeinen > Personeel > Statutair Personeel > Tijdelijken / TADD'ers > TADD

TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur)

Voorwaarden

Een personeelslid heeft recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indien het in één of meer instellingen van dezelfde scholengroep:

1° gespreid over ten minste drie schooljaren een dienstanciënniteit heeft van ten minste 720 dagen, waarvan 600 effectief gepresteerd, waarbij eveneens worden beschouwd als effectief gepresteerde dagen: zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties, voor zover deze binnen de aanstellingsperiode vallen;
Bevallingsverlof, de periode van verwijdering uit een risico in het kader van de bedreiging door een beroepsziekte, de periode van moederschapsbescherming tijdens de lactatieperiode kunnen worden meegerekend als effectief gepresteerde diensten, dit echter tot een maximum van 210 dagen.

2° als laatste evaluatie geen beoordeling of evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" heeft verkregen. Indien het personeelslid niet werd beoordeeld of geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.

niet werd ontslagen.

Betrekkingen

Voor het gewoon secundair onderwijs en het basisonderwijs geldt het recht op TADD in de volgende volgorde voor de betrekkingen:

1° in de instellingen van dezelfde scholengemeenschap, ongeacht het net;
2° in de instellingen van een andere scholengemeenschap van dezelfde scholengroep;
3° in de instellingen van dezelfde scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren.

Voor de andere niveaus geldt het recht in de volgende volgorde voor de betrekkingen:

1° in de instellingen van dezelfde scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren;
2° in de instellingen van dezelfde scholengroep die tot een scholengemeenschap behoren.

Kandideren

Het personeelslid dat een beroep wenst te doen op het recht van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur moet vóór 15 juni bij de Raad van Bestuur kandideren via specifieke formulieren die aangetekend moeten worden verstuurd (of met ontvangstbewijs moeten worden afgegeven). HIERVOOR KAN MEN NIET ELEKTRONISCH KANDIDEREN! Deze formulieren kunt u downloaden in de rubriek Omzendbrieven op deze site.
Wie niet of laattijdig kandideert, kan geen beroep doen op zijn voorrangsrecht en wordt beschouwd als een gewone tijdelijke.

Het recht op TADD geldt voor dat ambt waarin de dienstanciënniteit van 720 dagen is verworven en waarvoor het personeelslid het vereiste of voldoend geachte bekwaamheidsbewijs bezit.

Is de dienstanciënniteit van 720 dagen verworven in het ambt van leraar, dan geldt het recht op TADD voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs bezit.

Is de dienstanciënniteit van 720 dagen verworven in het ambt van leraar voor een vak of specialiteit waarvoor het personeelslid een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bezit, dan geldt dit recht voor dat vak of die specialiteit en voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs bezit.

Kandidaten die reeds een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) hebben gekregen in een ambt in één van de instellingen van de scholengroep en er de laatste vijf schooljaren (huidig schooljaar inbegrepen) dus minstens één keer als TADD’er in zijn aangesteld, hoeven geen TADD-aanvraag meer in te dienen voor dat ambt.

Wenst men zijn voorrangsrecht uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar: naar vakken of specialiteiten waarvoor men een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft), dan moet men weleen aanvraag indienen!

Indien men vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten meer heeft gepresteerd in één of meer instellingen van de scholengroep verliest men zijn recht op TADD.

Tips

Hoe u uw dienstanciënniteit moet berekenen (nodig voor het indienen van de aanvraag) kunt u lezen in deze tips

Voordelen

Bij een vacature moet de directeur voorrang geven aan TADD-gerechtigden boven gewone tijdelijken

Het recht op TADD kan men alleen laten gelden voor elke vacature die in de loop van het schooljaar ontstaat, op voorwaarde dat men nog niet is aangesteld voor een voltijdse betrekking of geen voltijdse betrekking heeft waarvan men titularis is.

Wanneer de directeur over verscheidene vacatures beschikt, moet hij bij voorrang betrekkingen die definitief vacant zijn, toewijzen aan personeelsleden die TADD-gerechtigd zijn.
Men kan in aanmerking komen voor vaste benoeming (zie onderdeel Vaste benoeming wervingsambten).

Scholengroep Brugge-Oostkust, Rijselstraat 3B, 8200 Sint-Michiels
Algemene nummers: TEL 050 63 17 61 - FAX 050 63 17 68
Financiële cel: TEL 050 63 17 64 - FAX 050 63 17 69
E-mail: - Webmaster: